O mne • About me

„Iskrivé“ rozhovory s inšpirujúcimi osobnosťami, túžba tvoriť a motivovať, vášeň pre umenie a dizajn, objavovanie nových kultúr a zvykov, fotografovanie tej pravej reality v dobre známych, no i skrytých kútoch sveta, hudba, tanec, zmysel pre humor…
Vitajte v mojom COLOURovom svete!

“Sparkling“ interviews with inspiring personalities, desire to create and motivate, passion for art and design, discovering new cultures and customs, shooting photos of the true reality in well-known and hidden corners of the world, music, dance, sense of humour… Welcome to my COLOURful world!


 • VZDELANIE • EDUCATION

  1997 – 2002
  Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
  (hudba a výtvarné umenie)
  Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov
  (Music and Art)

  1993 – 1997
  Stredná pedagogická škola v Levoči
  Secondary Pedagogical School in Levoča


 • KURZY • COURSES

Jazykové • English language
(Jazyková škola VISTA, Košice • Language school VISTA, Košice):

2008
Odborný komunikačný kurz angličtiny
Professional Communication Course

2004
Kurz všeobecnej angličtiny
General English Course

Podnikateľské • Business
(Škola manažmentu L. Rona Hubbarda, Košice • School of Management L. Ron Hubbard, Košice):

2010
Ako sa stať zakladateľom nesmrteľnej firmy
How to become a founder of an immortal company

2009
Ako zlepšiť podnikanie pomocou komunikácie
How to improve business through the communication

2007
Ako šéf pracuje so svojimi ľuďmi
How the boss of the company works with his people


 • JAZYKOVÉ ZNALOSTI • LANGUAGE SKILLS

  Angličtina EnglishC2
  Ruština RussianB1
  Taliančina ItalianA1 • PRACOVNÉ SKÚSENOSTI WORK EXPERIENCE

  Publikačná a vydavateľská činnosť • Publishing activities

2003 – súčasnosť / present
Písanie článkov na rôznu tému pre médiá a spoločnosti (s jazykovou úpravou textov – gramatická a štylistická úprava)
Writing articles on a variety of topics for different styles of media and companies (with linguistic revision of texts – grammar and stylistic arrangement)

2007 – 2014
Vydavateľ, šéfredaktor, grafický dizajnér, fotograf lifestylového časopisu COLOUR MAGAZINE INTERNATIONAL
(Tvorba obsahu, písanie, editovanie a preklady článkov zo slovenského do anglického jazyka a naopak, fotografovanie, marketing, komunikácia a spolupráca s agentúrami z oblasti reklamy, médií a produkcie, manažovanie viac ako 20tich ľudí – redaktorov, grafických dizajnérov, fotografov a obchodných manažérov)
Creator, Publisher, Editor-in-Chief, Graphic designer, Photographer of a lifestyle magazine COLOUR MAGAZINE INTERNATIONAL:
Publishing, creating of content, writing, editing and translating articles from Slovak into English language and vice versa, photo shooting, overseeing marketing, communication and cooperation with agencies from the field of advertising, media and production, managing staff of 20+ – including editors, graphic designers, photographers and sales managers

2019
Redakčná, obsahová a grafická úprava magazínu BIJO Matka
Editorial, content and graphic editing of the magazine BIJO Matka

Tvorba PR článkov pre Nemocnicu Košice-Šaca, zostavenie nemocničných novín INFÚZIA a Plesových novín
Creating articles for the Hospital Košice-Šaca, proposal of the newspaper INFÚZIA and the Ball newspaper

2017
Publikovanie článkov pre denník KOŠICE:DNES
Publishing articles for daily newspaper KOŠICE:DNES

2012
Redakčná, obsahová a grafická úprava periodika Magazín ÚSPECH
Editorial, content and graphic editing of the periodical Magazín ÚSPECH (Magazine SUCCESS)

2010
Publikovanie článkov pre internetový portál rannespravy.sk
Publishing articles for internet portal rannespravy.sk

2007
Publikovanie článkov pre YOURS magazín
(Pracovná pozícia: šéfredaktorka a riaditeľka reklamného oddelenia)
Publishing articles for YOURS magazine
(Position: Editor-in-Chief and Director of the Advertising Department)

2004 – 2005
Publikovanie článkov pre noviny Myslavčan
Publishing articles for newspaper Myslavčan

2003
Publikovanie článkov pre Tatranský denník KORZÁR, Košický KORZÁR a Košický večer
Publishing articles for Tatranský denník KORZÁR, Košický KORZÁR a Košický večer

Fotografická prax • Photographic activities

2001 – súčasnosť / present
Fotografovanie súkromných a biznis eventov, koncertov, umeleckých portrétov, módy, foto na rôznu tému, zábery pre magazíny, retušovanie a finálna úprava fotografií pre tlač
Photo shooting for a variety of topics for magazines, artistic portraits, fashion and product photography, photo session of private and business events, concerts, retouching and photo editing for printing

Grafický dizajn • Graphic design

2008 – súčasnosť / present
Layout časopisov, novín, brožúr, kreatívna úprava letákov, bannerov, pozvánok, vizitiek, log či produktových obalov
Layout of magazines, newspapers, brochures, creative design of flyers, banners, invitations, business cards, logos or product packaging

Moderátorská prax • Public speaking experience

2004 – súčasnosť / present
Moderovanie eventov, výchovných koncertov a vlastných relácii (napr. relácia Kroky k úspechu pre TV Región), načítavanie reklamných spotov pre rádiá a televízie
Serving as emcee at events and educational concerts. Preparing and performing an own session (e.g. Kroky k úspechu – Steps to success – for regional television TV Región). Recording of advertising spots for radio & TV

Pedagogická prax • Pedagogical practice

2007 – súčasnosť / present
Súkromný učiteľ anglického jazyka, výtvarnej a hudobnej výchovy
Private teacher of English language, art and music education

2003 – 2007
Pedagóg na SZUŠ Starozagorská, ZŠ Myslava, SUŠ Exnárova, SSOŠ Bukovecká v Košiciach
Pedagogue at the Primary art school (SZUŠ Starozagorská), the Elementary school (ZŠ Myslava) and High schools (SUŠ Exnárova, SSOŠ Bukovecká) in Košice

Učebné predmety: 
Anglický jazyk, Pedagogika, Sociálna pedagogika, Estetika, Hudobná a výtvarná výchova s metodikou, Výtvarné techniky, Figurálna kresba, Všeobecná hudobná náuka, Dejiny hudby, Hudobná folkloristika

Teaching subjects:
English language, Pedagogy, Social pedagogy, Aesthetics, Music and Fine Arts with methodology, Fine art techniques, Drawing of figure, General musical theory, History of music, Music folklore

Záujmové útvary:
Hra na hudobný nástroj (husle, klavír, gitara), Spev, Výtvarný a aranžérsky krúžok

Spare-time activities:
Playing the musical instrument (violin, piano, guitar), Singing, Fine Arts and Arranging

2000 – 2001
Pedagóg hry na husle na ZUŠ v Starej Ľubovni (popri štúdiu na VŠ)
Pedagogue of playing the violin at the Primary art school (ZUŠ) in Stará Ľubovňa (while studying at university)

Prax v oblasti tlmočenia a cestovného ruchu • Practice in the field of interpretation and tourism

1999 – súčasnosť / present
Tlmočenie a sprevádzanie anglicky hovoriacich turistov
Interpreter and travel guide for English-speaking tourists